Quy cách viết bài | Manuscript specifications

Quy cách trình bày và cách viết trích dẫn và tài liệu tham khảo

(Englist version and French version are belows)

1. Quy cách trình bày

 • Bản thảo của bài báo phải được đánh máy vi tính trên file MS Word, theo định dạng: Font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, Size: 12; Paper size: width: 20 cm, height: 27 cm; Margin: top: 3.5 cm, bottom: 2,5 cm, left: 3 cm, right: 2 cm; first line: none, khoảng cách giữa các đoạn: before: 6 pt; after: 0 pt, Line spacing: single.
 • Ở đầu bài bài báo có: Tiêu đề bài báo, Tóm tắt và Từ khóa. Nếu là bài báo tiếng Việt thì có thêm Tên bài báo (Title - dịch từ Tiêu đề bài báo), phần Tóm tắt bằng tiếng Anh (Abstract) và Keywords (dịch từ phần Tóm tắt và Từ khóa tiếng Việt). Tiếp theo là nội dung của bài báo và phần Kết luận.
 • Nội dung của bài báo phải có trích dẫn những tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo. Trích dẫn và tài liệu thao khảo viết theo kiểu APA (xem chi tiết ở bên dưới).
 • Cuối bản thảo, tác giả/nhóm tác giả giới thiệu vắn tắt về bản thân: Chức danh khoa học, học vị, đơn vị đang công tác, công việc chính, hướng nghiên cứu chính, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại.
 • Tên file bản thảo (Tóm tắt và Toàn văn) gửi đến Hội thảo đặt theo quy định: Ví dụ: ChủđềSố_ Họ và tên tác giả. Ví dụ: Chude1_TranVanNam

2. Hướng dẫn cách viết trích dẫn và tài liệu kham khảo

2.1. Giới thiệu chung

Các bài báo gửi đăng ICCE 2024 phải sử dụng trích dẫn tài liệu tham khảo (TLTK)  kiểu APA. Các hướng dẫn dưới đây được biên soạn dựa theo các quy định quốc tế, với một số điều chỉnh nhất định để phù hợp với đặc thù về văn hóa và ngôn ngữ của Việt Nam.

APA được viết tắt từ American Psychological Association (Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ).

Cách trích dẫn và liệt kê TLTK do APA đề xuất được nhiều trường đại học, các tạp chí khoa học, nhất là trong các lĩnh vực khoa học xã hội chấp nhận và áp dụng, các quy tắc đầy đủ được công bố tại http://www.apastyle.org/

Nguyên tắc cơ bản của trích dẫn kiểu APA (hay còn gọi kiểu “tên tác giả - thời gian”) là:

 • Dẫn nguồn trong nội dung văn bản (bài báo, báo cáo, sách) bằng tên tác giả và năm xuất bản, đặt trong ngoặc đơn.   
 • Danh mục TLTK ở cuối văn bản được xếp theo thứ tự alphabet tên tác giả.

Khi áp dụng trích dẫn kiểu APA vào bài viết tiếng Việt, vấn đề cần được quy ước thống nhất là phần TÊN TÁC GIẢ. Người nước ngoài thường dùng họ (family name) làm danh xưng nên APA quy ước TÊN TÁC GIẢ trong trích dẫn là họ của tác giả (ví dụ: họ tên đầy đủ là “Albert Einstein”, tên tác giả khi trích dẫn là “ Einstein”). Tuy nhiên, với người Việt thì danh xưng (phân biệt người này với người khác) lại bằng tên, nên sử dụng tên làm TÊN TÁC GIẢ khi trích dẫn (ví dụ: họ tên đầy đủ là “Trần Văn Hùng”, tên tác giả khi trích dẫn là “Hùng”). 

*Cũng có nơi sử dụng họ tên đầy đủ trong trích dẫn, ví dụ, “Trần Văn Hùng”. Tuy nhiên, theo cách này có một số hạn chế như không đồng bộ với tác giả người nước ngoài, làm tăng độ dài văn bản và đặc biệt không thể sử dụng công cụ hay phần mềm quản lý TLTK.

2.2. Một số quy cách trích dẫn trong văn bản 

 • Trường hợp TLTK chỉ có 1 tác giả, ghi tên tác giả và năm xuất bản, dùng ngoặc đơn, ví dụ: (Tiến, 2010) hay Smith (2000).
 • Trường hợp TLTK có 2 tác giả, ghi cả 2 tên tác giả với ký tự “&”, ví dụ: (Liệu & Tuấn, 2005), Smith & Brown (2000).
 • Trường hợp TLTK có từ 3 tác giả trở lên, chỉ ghi tên tác giả đầu tiên kèm theo cụm từ “và nnk.” (nnk.: những người khác) (tương ứng “et al.” trong tiếng Anh), ví dụ: (Liên và nnk., 1999) hay Thông và nnk. (2001).
 • Trường hợp trích dẫn một ý, một đoạn từ nhiều hơn một nguồn, các nguồn được sắp xếp theo thứ tự thời gian, ví dụ: (Smith, 1959; Thomson & Jones, 1982; Green, 1990) hay Thanh (1996, 2001) hay Ngọc (2000a, 2000b).  
 • Trường hợp TLTK đã được chấp nhận xuất bản nhưng chưa in, thay năm xuất bản bằng cụm từ “(đang in)”, ví dụ: Thắng và nnk. (đang in).
 • Trường hợp tài liệu của một cơ quan, tổ chức (không có tác giả cá nhân), dùng tên đầy đủ hay viết tắt của cơ quan, tổ chức làm tên tác giả, ví dụ: (Bộ Công thương, 2010) hay WHO (2015).
 • Trường hợp tài liệu là bài viết trên internet không có tác giả (cá nhân, tổ chức), dùng đoạn đầu tên bài (3-5 chữ) thay cho tên tác giả.
 • Trường hợp trích dẫn trực tiếp nguyên văn, ghi thêm số trang vào sau năm, ví dụ: (Obama, 2014, tr.97-98).

Một số ví dụ minh họa trích dẫn trong văn bản theo APA

Theo thống kê, đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc năm 2000 là 1641 dự án, với số vốn hiệp định 3,68 tỷ USD và vốn thực hiện là 2,92 tỷ USD, đến năm 2005 đã lên tới 65,3 tỷ USD và năm 2007 là 70 tỷ USD (Mỹ, 2007).

Gần đây, nhiều sensor huỳnh quang dựa trên dẫn xuất của fluorescein phát hiện cation kim loại đã được công bố (Clark và nnk., 2003; Kim và nnk., 2010; Bao và nnk., 2016). Tuy nhiên các sensor này được nghiên cứu chủ yếu bằng phương pháp thực nghiệm và dựa trên kinh nghiệm của nhà nghiên cứu (Khwanchanok và nnk., 2006; Xiong và nnk., 2013), điều này làm tăng cho phí và thời gian nghiên cứu.  

Các khảo sát gần đây của Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (1998, 2000) đã cho thấy tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn vào các ngành công nghiệp ở nước ta rất lớn. Chẳng hạn, ngành sản xuất bia có thể tiết kiệm 60 - 75% nước, 40 - 60 % điện; ngành dệt có khả năng tiết kiệm khoảng 70% nước, 10-50 % điện; ngành giấy có thể tiết kiệm đến 70-90% nước và 20-25% điện.

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội. Theo Hair và nnk. (1998), để có thể phân tích nhân tố khám phá cần thu thập dữ liệu với kích thước mẫu là 5 mẫu trên 1 biến quan sát. Trong khi Trọng & Ngọc (2005) cho rằng tỷ lệ đó là 4 hay 5.

2.3. Quy cách ghi TLTK trong danh mục liệt kê

2.3.1. Quy cách ghi theo loại hình TLTK 

Mỗi loại hình có 2 mẫu cho tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh, chú ý các dấu chấm, phẩy, khoảng trống, in nghiêng.

(1).Với sách: 

Tên tác giả (các tác giả). (Năm xuất bản). Tên sách in nghiêng. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

Author(s) of book. (Year of publication). Title of book. Place of publication: Publisher.

(2).Với 1 chương trong sách:

Tên tác giả (các tác giả) của chương sách. (Năm xuất bản). Tên chương. Trong Tên chủ biên (Chủ biên), Tên sách in nghiêng (tr. trang số). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

Author(s) of chapter. (Year of publication). Title of chapter. In Editor(s) of book (Eds), Title of book (pp. page numbers). Place of publication: Publisher.

(3).Với bài báo trên tạp chí khoa học:

Tên tác giả (các tác giả) bài báo. (Năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí, tập in nghiêng(số), trang số. DOI: xx.xxxxxxxxxx (nếu có)

Author(s) of paper. (Year of publication). Title of paper. Journal name, Volume number – italicized(Issue number), page number(s). DOI: xx.xxxxxxxxxx

(4).Với bài trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị:

Tên tác giả (các tác giả) bài viết. (Năm xuất bản). Tên bài viết. Tên kỷ yếu hội thảo, nơi tổ chức, năm tổ chức in nghiêng (tr. trang số). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

Author(s) of paper. (Year of publication). Title of paper. Title of conference’s proceeding, place, year – italicized, (pp. page numbers). Place of Publication: Publisher.

*Nếu kỷ yếu chỉ phát hành bởi Ban Tổ chức, không qua nhà xuất bản thì sẽ không có thông tin về nơi và nhà xuất bản.

(5).Với bài trên báo chí:

Tên tác giả (các tác giả). (Ngày tháng năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tờ báo in nghiêng, trang số.

Author(s) of article. (Year of publication, month day). Title of article. Title of newspaper – italicised, page number(s).

(6). Với luận văn, luận án:

Tên tác giả. (Năm in luận văn/luận án). Tiêu đề luận văn/luận án in nghiêng (Luận án tiến sĩ/Luận văn thạc sĩ, Cơ sở đào tạo, Địa điểm).

Author. (Year of preparation of thesis). Title of thesis – italicised (Doctoral dissertation or master's thesis, Institution, Location).

(7). Với tài liệu từ Internet:

Tên tác giả (các tác giả). (Năm tài liệu được tạo ra hay cập nhật). Tên tài liệu in nghiêng. Truy cập ngày/tháng/năm, từ http://www......  

Author(s) of document. (Year document created or revised). Title of document – italicised.

Retrieved mm dd, yyyy, from http://www.......  

*Nếu không có tác giả thì chuyển tên tài liệu lên trước thay thế tên tác giả.

2.3.2. Cách ghi tên tác giả trong TLTK

Tên tác giả ở các dạng tài liệu được ghi theo nguyên tắc:

 • Đối với người nước ngoài: họ, các chữ cái đầu của phần tên còn lại viết hoa kèm dấu chấm. Ví dụ: Vlardimir Ilyich Lenin sẽ được ghi là Lenin, V.I.
 • Đối với người Việt: Tên, các chữ cái đầu của họ và tên lót viết hoa kèm dấu chấm.

Ví dụ: Ngô Bảo Châu sẽ được ghi là Châu, N.B.

 • Khi có 2 tác giả thì ghi cả 2 với ký tự “&”; từ 3-5 tác giả thì ghi tất cả tên tác giả với ký tự “&” trước tác giả cuối cùng; từ 6 tác giả trở lên thì chỉ ghi tên 3 tác giả đầu và tác giả cuối, ở giữa dùng dấu 3 chấm “...”.

2.3.3. Xếp thứ tự danh mục TLTK

Các TLTK được xếp thứ tự theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả (hoặc tác giả đứng đầu trong trường hợp nhiều tác giả). 

Trường hợp các tác giả có tên giống nhau, xếp thứ tự theo chữ cái tiếp theo trong phần tên. 

Trường hợp cùng 1 tác giả, xếp thứ tự theo thời gian (năm).

2.3.4. TLTK bằng các ngôn ngữ khác Latin

Với các TLTK bằng ngôn ngữ khác Latin (tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng ẢRập,...) có thể xử lý theo 2 cách:

 • Nếu không có bộ gõ tương ứng, phiên âm sang tiếng Latin, đặt phần dịch tên (sách, bài báo,...) sang tiếng Anh hay tiếng Việt trong ngoặc vuông. 

Najm, Y. (1966). Al-qissah fi al-adab Al-Arabi al-hadith [The novel in modern Arabic literature]. Beirut: Dar AlThaqafah.

 • Nếu có bộ gõ chữ tương ứng, chỉ phiên âm tên các tác giả sang tiếng Latin, đặt tên gốc trong ngoặc vuông, các thông tin xuất bản khác giữ nguyên ngôn ngữ gốc. 

Lizhi, X. [谢丽芝] (2012). 汉语人体成语的认知机制研究, 硕士论文曲阜师范大学.

 Ví dụ liệt kê danh mục TLTK theo APA

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2014). Thông tư số 18/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2014 ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Gaetke, L.M., & Chow, C.K. (2003). Copper toxicity, oxidative stress, and antioxidant nutrients. Toxicology, 189(1–2), 147–163. DOI: 10.1016/S0300-483X(03)00159-8.

Hương, N. T. L., & Quân, T. T. (2017). Nhận thức của du khách về hình ảnh điểm đến du lịch Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 126(5D), 79–94. DOI: 10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4555.

Liên, L.T.K., Thủy, T.T.T., Chính, Q.B., & Quyền, T.N. (2015). Đánh giá của du khách về du lịch lễ hội tổ chức tại chùa ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 109(10), 191–202.

Liệu, P. K., & Tuấn, T. A. (2011). Tính toán mức phát thải nhà kính của chính quyền thành phố Huế bằng công cụ Bilan Carbone. Kỷ yếu Hôi thảo Khoa học Quốc gia Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu, Hà Nội, 2011 (tr.343-356). Hà Nội: Nxb Khoa học và Kỹ thuật.

Mỹ, L. V. (2007). Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 30 năm cải cách mở cửa (1978-2008). Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội.

Tamminen, T. (1990). Eutrophication and the Baltic Sea: Studies on Phytoplankton, Bacterioplankton and Pelagic Nutrient Cycles (PhD thesis, University of Helsinki, Finland).

Tiến, N. Q. T. (2010). Về quá trình tụ cư lập làng ở Hương Vinh. Trong Tiến, N. Q. T., & Masanari, N. (Chủ biên), Văn hóa - lịch sử Huế qua góc nhìn làng xã phụ cận và quan hệ với bên ngoài (tr.10 - 28). Huế: Nxb.Thuận Hóa.  

Trabasso, T., & Bouchard, E. (2002). Teaching readers how to comprehend text strategically. In Block, C. C., & Pressley, M. (Eds.), Comprehension instruction: Research-based best practices (pp. 176–200). New York: The Guilford Press.

Trí, N. C. (2011). Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch thành phốHồ Chí Minh đến năm 2020 (Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM).

Tử, D. (2015). Nuôi tôm thẻ chân trắng trải bạt nền đáy. Truy cập 21/7/2016, từ http://thuysanvietnam.com.vn/nuoi-tom-the-chan-trang-trai-bat-nen-day-article6651.tsvn.

Water Research Centre. (1990). Proposed Water Quality Criteria for the Protection of Aquatic Life from Intermittent Pollution, Report PRS 2498-NM, UK. 

Bấm vào đây download file hướng dẫn

Quay lại đầu trang | Return to top |  Retourner en haut 

 Manuscript, Citations and References specifications

1. Manuscript presentation specifications

 • The manuscript must be presented in an MS Word file, in the following format: Times New Roman font, Unicode encoding, Size: 12; Paper size: width: 20 cm, height: 27 cm; Margin: top: 3.5 cm, bottom: 2.5 cm, left: 3 cm, right: 2 cm; first line: none, paragraph spacing: before: 6 pt; after: 0 pt, Line spacing: single.
 • At the beginning of the article there are: Article title, Abstract and Keywords. Next are the content of the article and the Conclusion.
 • The content of the article must include citations to documents in the reference list. Citations and references are written in APA style.
 • At the end of the manuscript, the author/author group briefly introduces themselves: Scientific title, degree, work place, main job, main research directions, contact address, email, phone number.
 • The name of the manuscript file (Abstract and Full Text) sent to the Conference is set according to regulations: ThemNumber_ Author'sFullName. For example: Theme1_EricRenault

2. Citations and References presentation

    Please refer at: https://apastyle.apa.org/

Quay lại đầu trang | Return to top |  Retourner en haut 

Spécifications du manuscrit, des citations et des références

1. Spécifications du manuscrit

 • Le manuscrit doit être présenté dans un fichier MS Word, au format suivant : Police Times New Roman, Encodage Unicode, Taille : 12 ; Format du papier : largeur : 20 cm, hauteur : 27 cm ; Marge : haut : 3,5 cm, bas : 2,5 cm, gauche : 3 cm, droite : 2 cm ; première ligne : aucun, espacement des paragraphes : avant : 6 pt ; après : 0 pt, Interligne : simple.
 • Au début de l'article se trouvent : le titre de l'article, le résumé et les mots clés. Viennent ensuite le contenu de l'article et la conclusion.
 • Le contenu de l'article doit inclure des citations de documents figurant dans la liste de références. Les citations et références sont rédigées dans le style APA.
 • A la fin du manuscrit, l'auteur/le groupe d'auteurs se présente brièvement : Titre scientifique, diplôme, lieu de travail, emploi principal, principales orientations de recherche, adresse de contact, email, numéro de téléphone.
 • Le nom du fichier manuscrit (Résumé et Texte intégral) envoyé à la Conférence est fixé selon le règlement : AxeNumero_ PrenomNom de l’auteur. Par exemple : Theme1_EricRenault

2. Présentation des citations et références

    Veuillez vous référer à : https://apastyle.apa.org/

Quay lại đầu trang | Return to top |  Retourner en haut 

admin post: 2024-06-11 9:38:33 AM

Các đơn vị đồng tổ chức

Copyright © 2024. All rights reserved.