Trang chủ | Home

Thông báo số 1 - Call for papers - Appel à communications

(English version and French version are belows)

THÔNG BÁO SỐ 1

Hội thảo Quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 5 năm 2024 (ICCE 2024)

Giáo dục liên văn hóa trong bối cảnh hội nhập

I. Mục đích hội thảo

Giao thoa, tương tác, ảnh hưởng giữa các nền văn hóa khác nhau là một tiến trình tất yếu, không thể cưỡng lại của lịch sử loài người. Đối thoại liên văn hóa sẽ mang đến sự thông hiểu và hòa hợp giữa các nền văn hóa: vừa tiếp thu bản sắc văn hóa của các lãnh thổ khác nhau nhưng không đánh mất bản thể riêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Giáo dục liên văn hóa sẽ giúp chúng ta hướng đến một viễn cảnh toàn cầu hóa như vừa nêu: đa dạng, tương tác, bình đẳng và tôn trọng giữa các nền văn hóa.  

Xuất phát từ mục đích sâu xa trên, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế Văn hoá và Giáo dục lần thứ V (ICCE 2024), với chủ đề: “Giáo dục liên văn hoá trong bối cảnh hội nhập”.

Hội thảo hướng tới mục đích tạo diễn đàn chia sẻ những kiến thức về giáo dục liên văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và dấu ấn liên văn hoá tại các vùng  trung tâm văn hoá lớn của Việt Nam. Trên cơ sở đó, tìm kiếm những giải pháp tích cực trong giáo dục để vừa phát huy giá trị dân tộc vừa tiếp nhận các bản sắc văn hóa khác nhau trên thế giới. Hội thảo sẽ là cơ hội thuận lợi để các nhà khoa học Việt Nam và thế giới trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. Hướng tới kỉ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, năm 2024, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo này.

II. Nội dung hội thảo

Với mục đích trên, Hội thảo hướng đến các chủ đề chính sau:

 1. Tiếp cận liên văn hóa từ quan điểm lịch sử, xã hội học, nhân học, sư phạm và tâm lý (các vấn đề hậu thuộc địa, nhập cư, di dân, du học…)
 2. Các phạm trù của lý thuyết liên văn hóa (sự đa dạng, sự tương tác, sự bình đẳng, tính đối thoại…)
 3. Đối thoại liên văn hóa trong xu hướng hội nhập
 4. Liên văn hóa và vấn đề địa chính trị
 5. Liên văn hóa và văn học di cư/di dân
 6. Những thách thức của giáo dục liên văn hóa trong thời kỳ hội nhập
 7. Những kinh nghiệm về giáo dục liên văn hoá của các nước trên thế giới
 8. Giáo dục liên văn hóa trong chương trình giáo dục phổ thông và đại học
 9. Kỹ năng liên văn hóa và giao tiếp trong giáo dục (đặc biệt là giảng dạy ngôn ngữ cho người nước ngoài)
 10. Liên văn hóa trong giáo dục toàn cầu hóa và môi trường
 11. Các giải pháp giáo dục liên văn hoá trong xu hướng hội nhập
 12. Hợp tác giáo dục trên tinh thần liên văn hóa
 13. Văn hóa Hà Nội trong dòng chảy hội nhập quốc tế
 14. Cố đô Huế - di sản liên văn hoá trong bối cảnh hội nhập
 15. Dấu ấn liên văn hoá tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam bộ

III. Đơn vị tổ chức

 1. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (đơn vị chủ trì)
 2. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (đơn vị đồng chủ trì)
 3. Viện Nghiên cứu châu Á, Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp
 4. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
 5. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
 6. Viện Tâm lý và Giáo dục Liên văn hóa, Đại học Eötvös Loránd, Hungary
 7. Viện Geothe Hà Nội
 8. Trung tâm Liên văn hóa, Bạch Đằng, Thừa Thiên Huế
 9. Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội
 10.  Nhà Xuất bản Hà Nội

IV. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh

V. Thời gian và địa điểm tổ chức

 • Thời gian: dự kiến vào ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2024
 • Địa điểm: Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
  Địa chỉ: Cơ sở 1, Số 98, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

VI. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo

 • Đăng kí tóm tắt báo cáo: trước ngày 27/9/2024
 • Xác nhận chấp nhận tóm tắt: trước ngày 04/10/2024
 • Nộp báo cáo toàn văn: trước ngày 25/10/2024
 • Thông báo chấp nhận báo cáo: trước ngày 08/11/2024
 • Xác nhận tham dự và đăng ký trình bày: trước ngày 22/11/2024
 • Địa chỉ gửi báo cáo toàn văn: ICCE2024@dhsphue.edu.vn

VII. Lệ phí nộp báo cáo và tham dự

Tác giả chính

Báo cáo toàn văn

Tác giả là NCS, HVCH, SV;

Tác giả thuộc đơn vị đồng tổ chức

1.200.000 VND (50 USD)

Tác giả khác

1.800.000 VND (75 USD)

* Lệ phí phải được chuyển khoản ngay khi nộp báo cáo toàn văn, chuyển đến:

 •   Số tài khoản:  1507201069189
 •   Chủ tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI
 •   Kiểu tài khoản: VND/USD
 •   Ngân hàng:  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK), Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội
 •   SWIFT code: VBAAVNVX420

* Lưu ý:

 • Tác giả cần ghi ở Nội dung nộp tiền: Lệ phí ICCE2024 + Tên tác giả
 • Lệ phí này không hoàn lại cho tác giả ngay cả trong trường hợp bản thảo không được chấp nhận đăng.
 • Công tác biên tập chỉ tiến hành sau khi Ban Tổ chức Hội thảo nhận được lệ phí.
 • Sau khi đã chuyển lệ phí, tác giả chụp ảnh minh chứng chuyển lệ phí và gửi email đến Ban Tổ chức Hội thảo để xác nhận.

VIII. Kỷ yếu Hội thảo và quy cách trình bày bản thảo

 • Các báo cáo được Hội thảo chấp nhận đăng sẽ xuất bản trong Kỷ yếu toàn văn có chỉ số ISBN tại Việt Nam
 • Quy cách trình bày chi tiết xem ở mục Quy cách trình bày

IX. Thông tin liên hệ

 • Website: http://ICCE2024.dhsphue.edu.vn
 • Email gửi bài: ICCE2024@dhsphue.edu.vn
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Sơn, Phòng QKKHCN&HTPT, Trường Đại học Thủ dô Hà Nội, Email:ntkson@daihocthudo.edu.vn; ĐT: 0966.857.328
 • TS. Hà Viết Hải, Phòng KHCN&HTQT, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; email : haviethai@dhsphue.edu.vn; ĐT: 094.261.3431

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Trân trọng.

Quay lại đầu trang | Return to top |  Retourner en haut 

CALL FOR PAPERS

The 5th International Conference on Culture and Education – ICCE 2024

Intercultural Education in the International Integration Context

Hanoi December 7-8, 2024

I. Objectives of the conference

Cultural interference and influence are inevitable and irresistible process of mankind. Intercultural dialogue will bring about understanding and harmony among cultures: acquiring the cultural identities of different territories without losing the unique identities of their home country. Intercultural education will move us towards the globalization vision with diversity, interaction, equality and respect among cultures.

Stemming from the above profound purposes, Ha Noi Metropolitan University; Hue University of Education in collaboration with domestic and foreign universities and research institutes are organizing the 5th International Conference on Culture and Education (ICCE 2024), with the theme: “Intercultural education in the international integration context".

The conference aims to create a forum to share knowledge on intercultural education in the context of globalization and intercultural imprints in major cultural centers of Vietnam. On that basis, positive solutions in the field of education could be suggested to enhance the national values ​​and acquire diverse cultural identities of the world. The conference will provide opportunities for Vietnamese and international researchers to exchange academic knowledge and cooperate in scientific research in the coming time. To celebrate the 70th Anniversary of the Capital's Liberation in 2024, Ha Noi Metropolitan University will be the co-host for this year conference

II. Theme

The Conference focuses on the following main themes:

 1. Intercultural approaches from historical, sociological, pedagogical and psychological perspectives (post-colonial issues, immigration, migration, study abroad)
 2. Dimensions of intercultural theories (diversity, interaction, equality, dialogue…)
 3. Intercultural dialogue in the integration process
 4. Intercultural and geopolitical issues
 5. Intercultural perspectives on immigration/ immigration literature
 6. Challenges of intercultural education in the integration period
 7. Experiences in implementing intercultural education in countries around the world
 8. Intercultural education in school and university curriculum
 9. Intercultural and communication skills in education (especially in teaching language to foreigners)
 10.  Intercultural perspectives in globalization and environmental education
 11. Methods for intercultural education in the integration era
 12.  Educational cooperation based on intercultural principles
 13. Ha Noi culture in the flow of international integration
 14. Hue Ancient Capital – Intercultural heritage in the context of integration 
 15.  Intercultural imprints in Ho Chi Minh City and the Southern Region

III. Organizers

 1. Hue University of Education (host)
 2. Ha Noi Metropolitan University (co-host)
 3. Institute of Asian Research, Aix Marseille University, France
 4. Thai Nguyen University of Education
 5. Ho Chi Minh University of Education
 6. Institute of Intercultural Psychology and Education, Eötvös Loránd University, Hungary
 7. Goethe-Institute Ha Noi
 8. Intercultural Centre, Bach Dang, Thua Thien Hue
 9. Ha Noi Institute for Socio-Economic Development Studies
 10.  Ha Noi Publishing House

IV. Language used: Vietnamese, French and English

V. Time and venue

 • Time: December 07 and 08, 2024 (tentatively)
 • Venue: Ha Noi Metropolitan University
  Address: Campus 1, 98 Duong Quang Ham street, Quan Hoa ward, Cau Giay district, Ha Noi. Viet Nam.

VI. Registration and paper submission

 • Abstract submission deadline: before September 27, 2024
 • Abstract acceptance notification: before October 04, 2024
 • Full paper submission deadline: before October 25, 2024
 • Paper acceptance notification: before November 08, 2024
 • Attendance confirmation and presentation registration: before November 22, 2024
 • Full paper submission to: ICCE2024@dhsphue.edu.vn

VII. Registration fee

Author

Full paper

Ph.D., Mater and undergraduate students;

Authors from co-organizers;

1.200.000 VND (50 USD)

Other authors

1.800.000 VND (75 USD)


* Fees must be transferred immediately upon submission of the full manuscript, to:
 • Account number: 1507201069189
 • Account holder: HANOI CAPITAL UNIVERSITY
 • Account type: VND/USD
 • Bank: Vietnam Agriculture and Rural Development (AGRIBANK), Cau Giay Branch, Hanoi
 • SWIFT code: VBAAVNVX420
* Note:
 • The author needs to write in the payment content: ICCE2024 fee + Author's name
 • This fee is not refundable to the author even in case the manuscript is not accepted for publication
 • Editing work only takes place after the Conference Organizing Committee receives the fee
 • After transferring the fee, the author takes a photo to prove the fee transfer and sends an email to the Conference Organizing Committee for confirmation

VIII. Conference proceedings and papers presentation

 • All accepted papers will be published in the conference proceedings with ISBN number in Vietnam;
 • Detailed information related to papers presentation, please referred to the conference website. 

IX. Contact information

 • Website: http://ICCE2024.dhsphue.edu.vn
 • Email: ICCE2024@dhsphue.edu.vn
 • Assoc. Prof. Nguyen Thi Kim Son, Director of Science – Technology and Cooperation Development Department, Ha Noi Metropolitan University, Email: ntkson@daihocthudo.edu.vn; Phone: 0966.857.328
 • Dr. Ha Viet Hai, Head of Office for Science – Technology and International Cooperation, Hue University of Education, email: haviethai@dhsphue.edu.vn; Phone: 094.261.3431

The Conference organizing committee respectfully announces and hopes to receive the participation of domestic and foreign researchers.

ICCE 2024 Organizers

Quay lại đầu trang | Return to top |  Retourner en haut 

APPEL A COMMUNICATIONS N° 1

5e Colloque International Culture et Éducation 2024

L'éducation interculturelle dans le contexte de l'intégration

I. Finalité du colloque

L’interaction entre différentes cultures est un processus inhérent à l’histoire de l'humanité. Le dialogue interculturel apporte la compréhension des cultures et leur existence dans l'harmonie : reconnaître les identités culturelles des différents territoires sans perdre sa propre identité particulière. L'éducation interculturelle nous aide à évoluer vers une mondialisation respectant la diversité, l'égalité et le respect des cultures.

Partant de ce principe humaniste profond, l’Université de la Capitale de Hanoi et l'École Normale Supérieure de Hué, en collaboration avec des universités et instituts de recherche vietnamiens et étrangers, organisent le 5e Colloque scientifique internationale sur la culture et l'éducation (ICCE 2024), sur le thème : « L'éducation interculturelle dans le contexte de l'intégration ».

Le colloque vise à créer un forum pour partager des connaissances sur l'éducation interculturelle dans le contexte de la mondialisation et des empreintes interculturelles dans les principaux centres culturels du Vietnam. Il s'agit de rechercher des solutions en matière d’éducation pour promouvoir les valeurs nationales et accepter les différentes identités culturelles d'autres peuples et d'autres pays. Le colloque sera l'occasion pour les scientifiques vietnamiens et internationaux de se rencontrer et d'échanger afin d'élaborer des projets de coopération dans la recherche scientifique. En 2024, pour commémorer le 70e anniversaire de la libération de la capitale à la fin de la guerre d'Indochine, l'Université de la Capitale de Hanoi est fière d'accueillir les chercheurs vietnamiens et internationaux qui viendront participer à ce colloque.

II. Axes de communication

Ce colloque se concentre sur les thématiques principales suivantes :

 1. Approche interculturelle sous des angles historiques, sociologiques, anthropologiques, pédagogiques et psychologiques (questions coloniales et postcoloniales, immigration, émigration, mobilité internationale d'étudiants, etc.) ;
 2. Aspects théoriques sur l'interculturel (diversité, interaction, égalité, dialogue, etc.) ;
 3. Le dialogue interculturel dans l'intégration ;
 4. Enjeux interculturels et géopolitiques ;
 5. Interculturalité et littératures de l'exil et de l'immigration ;
 6. Défis de l'éducation interculturelle à l'ère de la mondialisation ;
 7. Expériences d'éducation interculturelle dans le monde ;
 8. L’éducation interculturelle dans les programmes d’enseignement secondaire et universitaire ;
 9. Compétences interculturelles et de communication dans l'éducation (en particulier l'enseignement des langues pour étrangers) ;
 10. Interculturalisme dans la mondialisation et éducation environnementale ;
 11. Solutions d’éducation interculturelle dans la tendance à l’intégration ;
 12. Coopération éducative dans un esprit interculturel ;
 13. La culture de Hanoï dans le flux de l'intégration internationale ;
 14. Ancienne capitale de Hué - patrimoine interculturel dans le contexte de l'intégration ;
 15. Empreinte interculturelle à Hô Chi Minh Ville et dans le Sud du Vietnam.

III. Organisateurs

 1. École Normale Supérieure, Université de Hué (hôte)
 2. Université de la Capitale de Hanoi (co-hôte)
 3. Institut de Recherches Asiatiques, Université d'Aix-Marseille, France
 4. École Normale Supérieure, Université de Thai Nguyen
 5. Université de Pédagogie de Ho Chi Minh-ville
 6. Institut de Psychologie et d'Éducation Interculturelle, Université Eötvös Loránd, Hongrie
 7. Institut Goethe de Hanoi
 8. Centre Interculturel Bach Dang, Thua Thien Hue
 9. Institut pour la Recherche et le Développement Socio-Économiques de Hanoi
 10. Maison d'Édition de Hanoi

IV. Langue du colloque: Vietnamien, Français et Anglais

V. Date et lieu du colloque

 • Dates prévisionnelles : les 7 et 8 Décembre 2024
 • Lieu : Université de la Capitale de Hanoi
       N° 98 Duong Quang Ham, Quan Hoa, Cau Giay, Hanoi 

VI. Calendriers

 • Envoi des propositions sous forme résumé : avant le 27 Septembre 2024
 • Retour aux auteurs de l’évaluation de résumé : avant le 4 Octobre 2024
 • Remise de l’article intégral : avant le 25 Octobre 2024
 • Retour aux auteurs de l’évaluation par le Comité de lecture : avant le 8 Novembre 2024
 • Confirmation de participation et d’inscription aux interventions : avant le 22 Novembre 2024
 • Des résumés et des communications intégraux seront envoyés à l’adresse suivante : icce2024@dhsphue.edu.vn

VII. Frais d'inscription (permettant la publication de l’communication intégrale dans les actes et la participation au colloque)

Auteur

Manuscrit complet

 - Doctorants, étudiants en master;
 - Les intervenants membres des établissements  organisateurs

1.200.000 VND (50 USD)

 - Autres publics 

1.800.000 VND (75 USD)

 
* Les frais doivent être transférés immédiatement après la soumission du manuscrit complet à :
 • Numéro de compte : 1507201069189
 • Titulaire du compte : HANOI CAPITAL UNIVERSITY
 • Type de compte : VND/USD
 • Banque : Vietnam Agriculture and Rural Development (AGRIBANK), succursale de Cau Giay, Hanoï
 • Code SWIFT : VBAAVNVX420
* Note:
 • L'auteur doit inscrire dans le contenu du paiement : frais ICCE2024 + nom de l'auteur
 • Ces frais ne sont pas remboursables à l'auteur même si le manuscrit n'est pas accepté pour publication
 • Le travail de rédaction n'a lieu qu'après réception des frais par le comité d'organisation de la conférence
 • Après avoir transféré les frais, l'auteur prend une photo pour prouver le transfert des frais et envoie un e-mail au comité d'organisation de la conférence pour confirmation

VIII. Recueil de communications et indications pour la présentation de chaque communication

 • Les communications acceptées par les organisateurs seront publiées dans les actes de colloque avec matricule ISBN au Vietnam
 • Les consignes de présentation pour les auteurs sont disponibles sur le site web du colloque

IX. Contact des organisateurs

 • Site web: http://ICCE2024.dhsphue.edu.vn
 • Email: ICCE2024@dhsphue.edu.vn
 • Professeur Mme NGUYEN Thi Kim Son, Bureau Sciences et de la Coopération au Développement, Université de la Capitale de Hanoi,
  Email: ntkson@daihocthudo.edu.vn; Tél.: +84-(0)966.857.328
 • Professeur M. HA Viet Hai, Bureau des Technologies, des Sciences et de la Coopération internationale, École Normale Supérieure de l’Université de Hué; Email : haviethai@dhsphue.edu.vn; Tél. : +84-(0)94 261 3431

Organisateurs de l’ICCE 2024         

Quay lại đầu trang | Return to top |  Retourner en haut 

 

 

 

admin post: 2024-06-24 4:36:39 PM

Các đơn vị đồng tổ chức

Copyright © 2024. All rights reserved.